Adygine
 

ZAHRANIČNÍ PROJEKTY


 • Přenos know – how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží – II. fáze v Mongolsku (2016) - V rámci projektu byly na vybraných lokalitách provedeny environmentálně–geologické průzkumné práce zaměřené na stanovení základních geologických a hydrogeologických charakteristik území, jednoznačnou identifikaci zdrojů a ohnisek znečištění, prostorové rozložení znečištění a upřesnění jeho kvalitativních i kvantitativních charakteristik, na migraci a podmínky šíření polutantů, na hodnocení rizik plynoucích z existence zátěže, identifikaci potenciálně exponovaných skupin obyvatel a jednotlivých složek ekosystému, na doporučení nápravných opatření a na návrh sanačních postupů, které by vedly k eliminaci existujících rizik.
 • Zajištění nových vodních zdrojů vody pro venkovské oblasti Zalugiin Gol a Ulaan Tolgoi v širší oblasti města Erdenet, Mongolsko
 • Technická pomoc Vietnamu při zhodnocování místních surovinových zdrojů s důrazem na vyhodnocení zásob radioaktivních surovin a jejich dalšího využívání (2010)
 • Technická a technologická podpora pro odstranění ekologických zátěží vzniklých při nelegální těžbě v centrální části Mongolska (2010)
 • Analýza rizik a omezení důsledků protržení hrází vysokohorských jezer v Kyrgyzstanu (2010)
 • Geologický průzkum průmyslového areálu Hargia v Ulaanbaataru, Mongolsko (2010)
 • Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi v Mongolsku (2009)
 • Hodnocení stability morénové hráze Jezera Petrova u ložiska zlata Kumtor v Kyrgyzstanu (2009)
 • Hydrogeologický audit zásob podzemních vod Bolor Us, Mongolsko – I.etapa (2008), II. etapa (2010)
 • Obnova a zajištění vodních zdrojů v polopouštních oblastech provincie Sukhbaatar v Mongolsku (2009)
 • Zásobování města Erdenet a jeho okolí pitnou vodou, Mongolsko (2009)
 • Merkurometrická měření v areálu firmy OHIS Skopje, Makedonie – dílčí část projektu (2009)
 • Posouzení environmentálních rizik kontaminace rtutí při těžbě ložisek v povodí řeky Selenge (2008)
 • Přehodnocení zásob a návrh technologie úpravy na rozsypech zlata v povodí řeky Baydrag gol a na rozsypovém ložisku zlata Uyanga, Mongolsko (2007)
 • Udržitelný rozvoj a management vodních zdrojů a boj proti desertifikaci v kraji Dornogobi v jihovýchodní části Mongolska (2006)
 • Monitoring vysokohorských ledovcových jezer a ochrana obyvatelstva před katastrofálními následky povodní vzniklých průtržemi morénových hrází (2006)
 • Geoenvironmentální průzkum a zhodnocení ekologických zátěží a rizik v okolí těžebně-úpravárenských komplexů (2006)
 • Ekologický audit těženého ložiska Cu – Mo rud Erdenet (2005)
 • Environmentální zhodnocení Ferganské kotliny v Uzbekistánu, ochrana a management vodních zdrojů (2004)
 • Geologické a geochemické mapování Zaaltajské Gobi v měřítku 1 : 200 000, Mongolsko (2004)
 • Geochemické mapování Yazd-Sabzevaran, Iran (2001 )
 • Zajištění zdrojů vody pro vybrané somony středního Mongolska (1998)
 • Ekologický průzkum a analýza rizik na bývalé vojenské základně Baganuur (1998)
 • Aktuální ekologické problémy Ulaanbaataru (1998)

mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.