Adygine
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Firma GEOMIN je schopna poskytnout kvalifikovaný servis v oblasti řízení ochrany životního prostředí a to zejména se zaměřením na:

Ekologické audity
Analýzy rizika a průzkumy znečištění vod a zemin
Průzkumné práce a posudková činnost pro zajištění skládkování
Monitoring podzemních vod
Geochemický průzkum a výzkum

 
EKOLOGICKÉ AUDITY


Identifikace ekologických zátěží v zájmovém prostoru a posouzení míry jejich nebezpečnosti vůči okolí, vymezení způsobů a postupů vedoucích ke zmírnění a odstranění jejich dopadu na životní prostředí.
Využití :
 • Podklad při převodech majetků (průmyslové, zemědělské a další výrobní areály)
 • Základní nástroj státní správy k určení závažnosti vlivů a důsledků lidské činnosti
 • Prostředek ke stanovení ekologických škod a závazků
 • Při zpracování auditů je využívána široká škála geologických a ekologických průzkumných metod
Zpracování ekologického auditu a vyhodnocení závazků z hlediska ochrany životního prostředí je prováděno ve smyslu zákona č. 92/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a dále ve smyslu Metodického pokynu Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR a Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 18.5.1992.
 
ANALÝZA RIZIKA A PRŮZKUMY ZNEČIŠTĚNÍ VOD A ZEMIN
 • Vyhodnocení a stanovení míry ekologického rizika v zájmovém prostoru, hodnocení záměru vymezení způsobů a postupů vedoucích ke zmírnění a odstranění jeho dopadu na životní prostředí:
 • Zpracování podle aktuálních požadavků české i evropské legislativyZásadní prostředek pro posuzování závažnosti kontaminací a posouzení míry ohrožení člověka
 • Podklad pro rozhodnutí státních orgánů o stanovení realizace nápravných opatření

Hodnocení ekologických zátěží a zpracování analýzy rizik je prováděno dle Metodických pokynů MŽP ČR a FNM ČR:

 • "Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území"
 • „Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území“
 • „Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit“

 
nahoru
PRŮZKUMNÉ PRÁCE A POSUDKOVÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SKLÁDKOVÁNÍ


Provádíme činnosti ve všech etapách existence skládkové deponie (inertní odpady, komunální odpady, nebezpečné odpady, vč. radioaktivních):
 • Vyhledávací studie a průzkumy
 • Komplexní inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
 • Hodnocení přírodních těsnících materiálů a vyhledání jejich výskytů
 • Komplexní průzkum a hodnocení vlivu stávajících i rekultivovaných skládek na geologické prostředí a podzemní vody
 • Monitoring vlivu deponií na hydrosféru
 • Posudková činnost
MONITORING PODZEMNÍCH VOD

V rámci řešení problematiky vodního hospodářství a ochrany vod firma buduje a provozuje monitorovací systémy podzemních vod pro sledování vlivu antropogenních činností na hydrosféru, např.
 • Sledování vlivu průsakových vod ze skládek, monitoring vývoje znečistění podzemních vod
 • Monitoring vlivů výrobních provozů v průmyslových areálech na podzemní vody
 • Monitoring vlivu zemědělských činností na podzemní vody
 • Monitoring vlivu silničních komunikací na kvalitu podzemní vody Sledování časového a prostorového vývoje znečistění podzemních vod
 • Monitoring kvality zdrojů podzemních vod
 • Monitoring vývoje stavu hladiny podzemní vody
GEOCHEMICKÝ VÝZKUM A PRŮZKUM


V oblasti životního prostředí nabývá stále většího významu GEOCHEMIE.

Firma GEOMIN provádí:

 • odběr různých druhů vzorků (půdy, řečištní sedimenty, vody, šlichy, zeminy)
 • zajištění chemických analýz
 • komplexní zpracování výsledků analýz moderními metodami a jejich interpretaci
 • vyhodnocení výsledků podle příslušných směrnic a metodických pokynů
 
Přínos geochemického výzkumu a průzkumu spočívá především v:
 • identifikaci a lokalizaci míst se zvýšenými obsahy rizikových prvků v jednotlivých složkách životního prostředí
 • identifikaci pravděpodobného zdroje zvýšených obsahů díky spojení s geologií (překročení limitů samo o sobě neříká nic o původu prvků ani míře rizika !!!)
 • stanovení rozsahu kontaminací
 • posouzení míry rizika kontaminací podle platných zákonů a vyhlášek
 • posouzení možnosti vstupu do potravního řetězce a ohrožení zdraví obyvatel

mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.