Adygine
 

Zahraniční činnost


Pracovníci firmy GEOMIN se v minulosti účastnili řady zahraničních expedic zaměřených především na geologické mapování, prospekci a průzkum ložisek a na problematiku životního prostředí. 

V současné době se orientují na projekty v rámci rozvojových programů ČR.

Tady jsme pracovali:

MAPA
Reference
 

DOKONČENÉ PROJEKTY
 

MONGOLSKO

Zajištění nových zdrojů vody pro venkovské oblasti Zalugiin Gol a Ulaan Tolgoi v širší oblasti města Erdenet, Mongolsko (2010 – 2012)
 • Rozvojovým záměrem projektu je vyhloubením nových vodních zdrojů – hlubokých vrtů přispět ke zlepšení životní úrovně a životních podmínek obyvatel v oblastech Zalugiin Gol a Ulaan Tolgoi v širším okolí města Erdenet a tím přispět ke snížení migrace obyvatel z tohoto území do centra provincie. Součástí je rovněž sestavení vodohospodářské bilance území a vytvoření vodohospodářského plánu provincie (aimagu) Orkhon a jeho centra Erdenet.

Vyhodnocení podzemní těžby a úpravny wolframitové rudy na ložisku Khovd Gol v západním Mongolsku (2011)
 • Cílem projektu byla revize současného stavu těžebních a úpravnických kapacit na ložisku wolframitu Khovd Gol v záp. Mongolsku. Projektem byly přehodnoceny stávající zásoby rudy a revidovány kovnatosti odpadů na ložisku. Byla vypracována předběžná studie rekonstrukce podzemního způsobu těžby a zpracován projekt výstavby nové gravitační úpravny.

Technická a technologická podpora pro odstranění ekologických zátěží vzniklých při nelegální těžbě v centrální části Mongolska (2008 - 2010)

Environmentální průzkum a sanace ekologických zátěží – těžebních odpadů, které vznikly činností řemeslných těžařů při těžbě ložisek zlata. Dílčími výstupy projektu jsou:
 • Evidence nebezpečných těžebních odpadů v ajmagu Bayankhongor,
 • Geoenvironmentální průzkum starých zátěží po těžbě v somonech Baruunkharaa, Bornuur, Jargalant, Mandal, Sharyn Gol a Sumber,
 • Rekultivace a revitalizace lokality Boroo,
 • Provoz dekontaminační technologie v Technologickém centru v Bortolgoi,
 • Projekt Technologického centra v somonu Mandal.
Geologický průzkum průmyslového areálu Hargia, Ulánbátar, Mongolsko (2010)
 • V rámci realizace projektu byly provedeny vrtné, hydrogeologické a vzorkovací práce pro specifikaci kontaminací (jejich intenzity a rozsahu) hydrosféry a geologického prostředí z provozu zpracování kůží (hlavně kontaminace kovy, organickými a ropnými látkami). Průzkum byl proveden v průmyslovém areálu města Ulaanbaatar na břehu řeky Tuul. Při řešení úkolu byly vyhloubeny indikační a stálé monitorovací vrty, byly provedeny hydrodynamické zkoušky, které specifikovaly hydraulické vlastnosti kolektoru v dané lokalitě a byly odebírány vzorky podzemních vod, zemin a stavebních konstrukcí pro následné chemické analýzy. Na základě provedených průzkumných prací byla charakterizována geologická stavba území. Projekt byl řešen jako dodávka pro firmu DEKONTA a.s.

Hydrogeologický audit zásob podzemních vod Bolor Us, Mongolsko – I. etapa (2008), II. etapa (2010)

 • Vyhodnocení zásob podzemních vod v předpolí rozsáhlého odkaliště po těžbě Cu a Mo rud na ložisku Erdenet. Hodnocení stabilitních poměrů hráze odkaliště v závislosti na čerpání podzemních vod.

Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi v Mongolsku (2006 - 2009)

 • Projekt byl řešen jako dodávka pro Mendelovu lesnickou a zemědělskou univerzitu Brno. Hlavním úkolem hydrogeologů společnosti GEOMIN družstvo Jihlava bylo zajištění vodních zdrojů pro irrigační systémy dané lokality, kde je realizována drobná zemědělská rostlinná výroba. Byl proveden komplexní vyhledávací hydrogeologický a geofyzikální průzkum následovaný hloubením nových vodních zdrojů (vrtů) a jejich ověření čerpacími zkouškami. Nové vodní zdroje byly zapojeny do systému zavlažování obhospodařovaných ploch. Geologické a hydrogeologické práce na lokalitě umožnily charakterizaci geologické stavby území, specifikaci aquiferu a komplexní vyhodnocení možností jeho využívání.
 • Po vybudování a zprovoznění vodních zdrojů zajišťovali specialisté firmy následný management a optimalizaci využívání vodních zdrojů pro jednotlivé typy zavlažovacích systémů využívaných v dané lokalitě.

Obnova a zajištění vodních zdrojů v polopouštních oblastech provincie Sukhbaatar v Mongolsku (2007 - 2009)

 • Projekt měl přispět k omezení podílu člověka a jeho hospodaření v pouštních a polopouštních oblastech provincie Suchbaatar na postupujícím procesu desertifikace a pomoci udržet tradiční extenzivní formy zemědělského hospodaření v území v udržitelném rozsahu a formě. Záměrem bylo též zajištění podmínek pro život a rozvoj center jednotlivých okresů zlepšením zásobování obyvatel pitnou vodou. Projekt tématicky i prostorově navazoval na projekt „Udržitelný rozvoj vodního hospodářství a management vodních zdrojů a boj proti desertifikaci v kraji Dornogobi v jihovýchodní části Mongolska“ realizovaný v letech 2003-2006. Nové vodní zdroje byly vyhledávány s využitím klasického geologického a hydrogeologického mapování, dálkového průzkumu a geofyzikálních měření. Následně pod vedením specialistů firmy GEOMIN družstvo Jihlava probíhaly vrtné práce, hydrodynamické zkoušky, chemické analýzy výstavba nadzemních objektů vodních zdrojů i jejich technologické vybavení. Nejzásadnějšími výstupy realizovaného projektu představují nové a opravené zdroje. Zdroje byly komplexně vybavovány tak, aby je bez dalších investic cílové skupiny mohly využívat.Na třech vodních zdrojích situovaných v sídelních centrech (centrech okresů) byly umístěny úpravny surové vody na vodu pitnou (úpravny české výroby – firma W.P.E. Běchovice). Součástí předání každého vodního zdroje bylo stanovení jeho správce a bylo provedeno jeho proškolení v obsluze, údržbě a ochraně. Stejně tak i v případě úpraven vody.
Zásobování města Erdenet a jeho okolí pitnou vodou (2006 – 2009)
 • Rozvojovým záměrem projektu bylo vybudování nových studní – hlubokých vrtů pro potřeby zásobování chudinských center (jurtovišť), pastevců a jejich stád a drobných zemědělců pitnou a užitkovou vodou. Součástí projektu byla rovněž tvorba hydrogeologické mapy města Erdenet a jeho okolí, sestavení technicko-ekonomické studie zásobování města a vytvoření GIS a databáze veškerých vodních zdrojů na území provincie (aimagu) Orkhon.

Posouzení environmentálních rizik kontaminace rtutí při těžbě ložisek v povodí řeky Selenge (2006 - 2008)

 • Rozvojovým záměrem projektu byla identifikace a hodnocení environmentálních rizik deponií těžebních a úpravnických odpadů, které vznikají při nelegální těžbě a úpravě ložisek zlata za použití rtuti a kyanidů v technologickém procesu úpravy rudy. Součástí projektu bylo sledování stupně znečištění půd a podzemních a povrchových vod rtutí v oblastech s rozvinutou těžbou. Cílem projektu je implementací dlouhodobého monitoringu způsobů těžby a úpravy rudních i rozsypových ložisek zlata přispět ke zlepšení ochrany životního prostředí v oblasti povodí řeky Selenge.

Přehodnocení zásob a návrh technologie úpravy na rozsypech zlata v povodí řeky Baydrag gol a na rozsypovém ložisku zlata Uyanga, Mongolsko (2007)

 • Provedení geologického průzkumu a přehodnocení zásob suroviny na významných rozsypových ložiscích zlata v centrální části Mongolska, doporučení způsobu exploatace a návrh optimálního použití gravitační technologie.

Udržitelný rozvoj vodního hospodářství a management vodních zdrojů a boj proti desertifikaci v kraji Dornogobi v jihovýchodní části Mongolska (2003-2006)

 • Cílem projektu byla obnova a budování nových vodních zdrojů v oblasti jižní poloviny provincie Dornogobi, v oblasti postižené desertifikačními procesy. Řada těchto procesů bývá iniciována lidskou činností, konkrétně pastevectvím a nerovnoměrným využíváním pastvin závislém často i na nerovnoměrném rozložení studní. Nové vodní zdroje byly vyhledávány s využitím klasického geologického a hydrogeologického mapování, dálkového průzkumu a geofyzikálních měření. Následně pod vedením specialistů firmy GEOMIN družstvo Jihlava probíhaly vrtné práce, hydrodynamické zkoušky, chemické analýzy výstavba nadzemních objektů vodních zdrojů i jejich technologické vybavení.Nejzásadnějšími výstupy realizovaného projektu představují nové a opravené zdroje. Zdroje byly komplexně vybavovány tak, aby je bez dalších investic cílové skupiny mohly využívat.Na vodním zdroji v lokalitě Urgun, který byl vybudován v centru okresu, byla instalována úpravna vody mongolské výroby. Součástí předání každého vodního zdroje bylo stanovení jeho správce a bylo provedeno jeho proškolení v obsluze, údržbě a ochraně. Stejně tak i v případě úpravny vody.Kromě vlastních vodních zdrojů přispěl projekt i k rozvoji technologie vystrojování vrtaných studní (zavedeno vystrojování vrtů plastovými zárubnicemi), a výstavby nadzemních obslužných částí vodních zdrojů. Přínosem pro příjemce však bylo i seznámení s komplexním přístupem hydrogeologického a geofyzikálního vyhledávání vodních zdrojů v pouštních a polopouštních oblastech.

Ekologický audit těženého ložiska Cu – Mo rud Erdenet (2003 - 2005)

 • Cílem projektu bylo vyhodnocení ekologických zátěží, které vznikají při činnosti největšího důlního a úpravnického kombinátu na území Mongolska – Erdenet Mining Corp. ve městě Erdenet.

Geologické a geochemické mapování Zaaltajské Gobi v měřítku 1 : 200 000 (1999 - 2003)

 • vyhodnocení základní regionální informace o stavbě a geologickém vývoji této oblasti. Součástí prací bylo provedení geochemické prospekce v daném území a prognózní zhodnocení regionu z hlediska předpokládaného výskytu rudních ložisek. Geologické práce probíhaly v jihozápadní části Mongolska při hranicích s Čínskou lidovou republikou na ploše přibližně 36.000 km2.

Ekologický průzkum a analýza rizik na bývalé vojenské základně Baganuur (1998)

 • vymapování a průzkum ekologických zátěží v prostoru opuštěné vojenské základny v Baganuuru a zjištění ekologických rizik, vyplývajících z již ukončené činnosti sovětské armády. V rámci projektu byly hodnoceny především kontaminace ropnými látkami a jejich vliv na podzemní vody a povrchové vody řeky Kherlen, byl prováděn pyrotechnický průzkum (vyhledávány zbytky munice) a byly vyhledávány i případné indikaci radioaktivních kontaminací.

Aktuální ekologické problémy Ulaanbaataru (1998)

 • v rámci realizace projektu byla řešena ekologická problematika na teritoriu hlavního města Ulaanbaataru. Orientačně bylo na území města hodnoceno radonové riziko, z geologického a hydrogeologického hlediska a možností kontaminací podzemních vod byly hodnoceny lokality, na nichž byly situovány skládky domovních odpadů. Orientačně byly hodnoceny i lokality s možným výskytem kontaminací ropnými látkami.Součástí projektu bylo i předání vybavení pro hodnocení výskytu 222Rn a proškolení obsluhy přístroje s prezentací metodiky vyhodnocování

Zajištění zdrojů vody pro vybrané somony středního Mongolska (1998)

 • smyslem projektu byla specifikace bodů pro vyhloubení nových vodních zdrojů v centrech okresů Chandmani a Erdene v jz. Mongolsku. V rámci projektu bylo provedeno hydrogeologické a geologické mapování s následným geofyzikálním průzkumem. Výstupem projektu bylo vytýčení bodů pro vyhloubení jímacích vrtů, které následně zajišťovala mongolská strana
 

TANZÁNIE

Vyhodnocení potenciálu zlatonosného zrudnění na území průzkumné licence PL 9504/2013 v oblasti Nachingwea v jižní Tanzánii (2014)
 • Projekt předběžného průzkumu vyhodnotil perspektivní rudní struktury s výskytem zlatonosného zrudnění na ploše 100 km2 na území průzkumné licence PL 9504/2013 v oblasti sev. od města Nachingwea. Hlavním úkolem projektu bylo posouzení předpokládaných zásob Au rudy na křemenných žilách těžených úpadními podzemními díly v centrální části licence.

Ikungu, Nachingwea District – předběžná těžební a úpravnická studie na ložisku zlata (2013)
 • Cílem studie bylo navržení technického řešení rekonstrukce podzemní otvírky a těžby na ložisku Ikungu, včetně návrhu způsobu efektivní maloobjemové úpravy zlatonosné rudy za použití gravitačních metod a kyanidového loužení.

Terénní rekognoskace a zhodnocení rozsypového ložiska zlata Mkuvia v oblasti Nachingwea v jižní Tanzánii (2012)
 • Projekt vyhodnotil surovinový potenciál a možnosti zahájení průmyslové těžby zlata z aluviálních sedimentů na lokalitě Mkuvia v již. Tanzánii.

Ověření primárního Au zrudnění v oblasti průzkumné licence HQ-P24445 v regionu Ngasamo v sev. Tanzánii (2012)
 • Cílem vyhledávacího průzkumu bylo ověření záp. pokračování zlatonosných rudních struktur na historickém ložisku Ngasamo za využití geochemické prospekce, geofyzikálního měření a lehkých technických prací.

Zpráva o terénním vyhodnocení vybraných prospekčních licencí v oblasti Lake Victoria Goldfields v Tanzanii (2012)
 • Úkolem projektu bylo vyhodnocení prospekčního potenciálu výskytu zlatonosných rud na vybraných oblastech – prospekčních licencích v sev. Tanzánii, situovaných do oblasti těžených ložisek Mara a Geita Goldfields.
 

KYRGYZSTÁN

Monitoring vysokohorských ledovcových jezer v Kyrgyzstánu (2004-2010)

 • Cílem prací je hodnocení změn dynamiky vývoje ledovcového pokryvu vysokohorských oblastí v závislosti na oteplování zemské atmosféry, monitorování důsledků těchto změn a posouzení stability morénových hrází.
Geoenvironmentální průzkum zátěží v okolí těžebně úpravárenských komplexů v Kyrgyzstánu (2004-2006)
 • Cílem projektu je vyhodnocení ekologických rizik vyplývajících z nezajištěných odpadů a kontaminací po těžbě a úpravě radioaktivních surovin a polymetalických rud v Kyrgyzstánu.
 

VIETNAM

 • Zorganizování workshopu v rámci programu Aid for Trade zaměřeného na prezentaci kompletního cyklu uranu - prospekce, těžba a odstraňování jejích následků, úprava rudy, využití v jaderné energetice včetně problematiky ukládání radioaktivních odpadů a legislativního rámce pro vietnamské specialisty. (2010)
 

SLOVENSKO

Posouzení zvýšených obsahů Hg a dalších těžkých kovů ve flyšovém pásmu v oblasti Otrokovice – Uherský Brod – Starý Hrozenkov (2008-2010)
 • Realizace v přímé provázanosti s předchozím projektem. Cílem projektu je·upřesnit parametry, zjistit nositele a definovat zdroje anomálií Hg a dalších polutantů – As, Pb, Zn, Cd, Sb aj. ve vymezeném zájmovém území, sestavit deskriptivní model možného transportu a migrace prvků z anomálních zón do jiných složek životního prostředí a posoudit míru případného rizika vstupu polutantů do potravního řetězce.

Environmentální výzkum a charakteristika ekologických zátěží ve vnějším flyšovém pásmu Západních Karpat: oblast Jablunkovská brázda (ČR) – Kysucké Beskydy (SR) (2007-2010)

 • Cílem projektu je upřesnit parametry, zjistit nositele a definovat zdroje anomálií prvků - polutantů (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Sb, V aj.) ve vymezeném zájmovém území, sestavit deskriptivní modely možných pohybů a přesunů prvků z anomálních zón do jiných složek životního prostředí a posoudit míru případného rizika na ekosystémy a pro zdraví obyvatelstva. Výstupem je atlas distribuce prvků v řečištních sedimentech a půdách (v měřítku 1:100000) v oblasti Jablunkov – Kysuce a na třech regionálních profilech.

Vnější flyšové pásmo Západních Karpat (2001 - 2004)

 • Zhodnocení geologické stavby, surovinových a environmentálních aspektů z hlediska interpretace výsledků studia koncentrátů těžkých minerálů. Sestavení atlasu map těžkých minerálů 1 : 400 000.

Všechny uvedené projekty byly realizovány ve spolupráci s ŠGÚDŠ Bratislava

 

UZBEKISTÁN

 •  příprava projektu Environmentální zhodnocení Ferganské kotliny v Uzbekistánu
 

ÍRÁN

 • Prognózní zhodnocení dodaných geochemických průzkumných dat z oblasti jv. Íránu (Balučistánu). Geochemické mapování oblasti Yazd - Sabzevaran - odběry šlichových a siltových vzorků spolu s měřeními obsahů radioaktivních prvků na území více jak 80 000 km2. V rámci tohoto projektu se specialisté firmy GEOMIN účastnili po tři sezóny terénních prací, prováděli vybrané laboratorní práce a vyhodnocení mineralogických a chemických analýz včetně interpretace výsledků.
 

ETIOPIE

 • Prognózní ocenění území Centrální Wollegy zaměřené na výskyt zlata a polymetalů a následné ověření perspektivní vybrané oblasti.
 

KUBA

Expedice "Escambray III"
 • reinterpretace regionálních geochemických dat v měřítku 1:50000
 • regionální a detailní geologické mapování, průzkum ložiskových projevů a ložisek polymetalických rud, mědi a zlata
 

MOZAMBIK

Šlichová a geochemická prospekce ringové struktury Monapo
 • šlichová a geochemická prospekce
 • průzkum ložisek apatitu, živce, magnetitu a grafitu

a další průzkumné projekty

 

LAOS

 • Vyhledání a ocenění rozsypových ložisek zlata vázaných na aluviální sedimenty řeky Mekong


mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.