Adygine
 

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE


Firma GEOMIN provádí celou škálu prací v oboru inženýrské geologie:

Inženýrsko-geologické mapování a rajónování
Inženýrsko-geologické studie (pro potřeby územního plánování, průmyslové zóny)
Inženýrsko-geologický průzkum pro všechny druhy staveb a způsoby zakládání
Inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum pro liniové stavby (silnice, železnice, produktovody)
Průzkum pro vodní stavby
Stabilita svahů
Reference
 
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ A RAJÓNOVÁNÍ


Sestavování inženýrsko-geologických map pro územní plánování a řízení rizik. Mapy jsou také součástí podkladů pro ekologická studia a pro projektování liniových staveb (silnice,vodovody,produktovody,tunely).
 • Sestavování map středních měřítek (1:50000,1:25000) i map podrobných (1:10000,1:5000 a podrobnější)
 • Rešerše inženýrsko-geologických podkladů
 • Využití satelitních snímků
 • Využití leteckých snímků
 • Sestavování map prozkoumanosti
 • Sestavování map průzkumných děl
 • Sestavování map inženýrsko-geologických
 • Sestavování map inženýrsko-geologického rajónování
Odběry vzorků a zajištění fyzikálně mechanických zkoušek vzorků zemin a fyzikálně chemických analýz vod.
nahoru
 
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ STUDIE (PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, PRŮMYSLOVÉ ZÓNY)


Studie pro rozmanité účely projektovaných staveb (pro přípravu průmyslových zón, pro sledování inženýrsko-geologických poměrů historických městských center) a na různě velkých plochách.
 • Posouzení vhodnosti staveniště
 • Pro účely projektovaných staveb
 • Podklady pro územní plánování
 • Hodnocení specifických inženýrsko-geologických problémů (poddolování, podzemní prostory,...)
 • Hodnocení vlivu přírodních poměrů na zakládání
 
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO VŠECHNY DRUHY STAVEB A ZPŮSOBY ZAKLÁDÁNÍ


Firma GEOMIN provádí všechny stupně inženýrsko-geologického průzkumu,od průzkumu předběžného až po podrobný.
 • Stabilita a vhodnost staveniště
 • Geologická stavba podloží staveniště
 • Stanovení fyzikálně mechanických charakteristik základových půd
 • Vliv podzemní vody na zakládání
Doporučení způsobu založení a hodnocení předpokládaného vlivu stavby na okolní objekty.
 
 
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ A GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO LINIOVÉ STAVBY


Průzkum pro železnice, silnice, potrubní stavby (plynovody, ropovody, vodovody) spojuje metodiku  inženýrsko-geologického mapování a rajónování a klasického inženýrsko-geologického průzkumu.

Poskytuje podklady o změnách inženýrsko-geologických poměrů v trase liniové stavby (možnosti rozdílného sedání, možnosti svahových pohybů, možnosti ovlivnění konstrukcí podzemní vodou, vlivy agresivity prostředí, ......)

Poskytuje podklady pro zakládání jednotlivých souvisejících objektů (mosty, podchody, stožáry,...)
 • Hodnocení vhodnosti materiálů do násypů
 • Hodnocení vhodnosti podloží komunikací
 
PRŮZKUM PRO VODNÍ STAVBY

 
 • Průzkumy pro výstavbu hrází
 • Průzkumy zemníků těsnících i stabilizačních zemin
 • Průzkumy pro stanovení stability svahů po obvodu záplavy
 • Stanovení fyzikálně mechanických charakteristik zemin a skalních hornin
 
 
STABILITA SVAHŮ A SKALNÍCH STĚN


Hodnocení stability svahů jako součást celé řady inženýrsko-geologických průzkumů - dopravního stavitelství, trasy produktovodů, svahy násypů, svahy zářezů, svahy stavebních jam, svahy vodních nádrží, …
 • Mapování sesuvů, erozních jevů, pohybů skalních stěn
 • Stanovení příčin sesuvů, eroze a řícení skalních stěn
 • Návrhy sklonů svahů
 • Návrhy na provedení protierozních opatření
 • Návrhy na zabezpečení skalních stěn
 • Návrhy zabránění erozních procesů
 
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.