Adygine
 

GEOCHEMIE


 • Geochemický profil v jižní části DP Rožná (2017) - Východně obce Bukov bylo realizováno 51 mělkých jádrových vrtů podél 1 km dlouhého profilu. Ze zvětralinového pláště byly odebrány vzorky. Na základě chemických analýz stopových i majoritních prvků byla podána komplexní geochemická charakteristika zastižených typů hornin. Pomocí analýzy korelačních vztahů mezi prvky byly rovněž identifikovány zlomové zóny a upřesněna horninová rozhraní.
 • Bukov – geochemické vyhodnocení chodby BZ1-XII (2016)
 • Posouzení zvýšených obsahů rtuti a dalších kovů ve flyšovém pásmu v oblasti Otrokovice – Uherský Brod – Starý Hrozenkov (2010) 
 • Geoenvironmentální posouzení vysokých obsahů kadmia a berylia ve zdrojové oblasti pitných vod v okolí Králického Sněžníku (2010)
 • Studium časových změn obsahů prvků v dnových sedimentech v oblasti Kolín – Hradec Králové – Slatiňany – Kutná Hora (2010)
 • Průzkum distribuce Cs a dalších vybraných radionuklidů v povrchové vrstvě Říčany-Přelouč-Pelhřimov-Bechyně-Milevsko (2009)
 • GEOCHEM - Výzkum přírodních geochemických a remediačních procesů a jejich využití pro sanace po těžbě nerostů (2007)
 • Sledování nadlimitních koncentrací anorganických látek přírodního původu v horninách a produktech jejich zvětrávání (2007)
 • Zdroje obsahů rtuti na Novojičínsku a posouzení vstupu do potravního řetězce (2007)
 • Zákonitosti distribuce beryllia v horninovém prostředí Kralického Sněžníku (2005)
 • Průzkum distribuce cesia a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v oblasti Kralický Sněžník - Orlické hory (2005)
 • Vnější flyšové pásmo Západních Karpat - zhodnocení geologické stavby, surovinových a enviromentálních aspektů (2004)
 • Jednotné geochemické databáze (2004)
 
Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer, dílčí výstupy:
 • Šlichová charakteristika okolí nádrže Vrchlice (2002)
 • Šlichová charakteristika okolí Brněnské přehrady (2003)
 • Šlichová charakteristika okolí nádrže Dalešice a rybníka Jordán (2004)
Geochemie povodňových sedimentů (2003), dílčí výstupy:
 • Podrobné geochemické mapování Cd, Hg kontaminací v okrese Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava
 • Průzkum kontaminací těžkými kovy (především Cd a Zn) v oblasti Bohumína Olomoucko
 • Sledování kontaminací půd rtutí v okrese Nový Jičín
Geochemické mapování okresu Šumperk (2003)
 
Vytvoření databází geochemické prozkoumanosti ČR (2003)
 
Regionální šlichová prospekce (1994 –1998)
 • dílčí úkol III Českomoravská vrchovina, díl­čí úkol I Flyš (1994)
 • dílčí úkol IV Vymezené prostory, dílčí úkol V Orlické hory (1995)
 • dílčí úkol VII Krušné hory - Slavkovský les (1997)
 • dílčí úkol IX Měření radioaktivity ve šlichových koncentrátech (2003)
 • dílčí úkol VI Jizerské hory (1998)
 • dílčí úkol XI – 1. fáze: Dovzorkování křídy a neogénu ,
 • dílčí úkol XII – Doplnění výsledků šlichové prospekce v křídě a neogénu do map 1: 50 000 a 1: 200 000 (1999) dílčí úkol XI – 2. fáze: Atlas těžkých minerálů České republiky 1:500 000 (2001)
 • dílčí úkol X Unášecí síla povodně 1997 ve světle těžkých minerálů náplavových sedimentů řeky Moravy (1998)

 

mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.