rolex swiss https://bestvapesstore.it launched the standardization as well as the mechanization of elements processing. convenient to use can be a huge feature of https://www.franckmullerwatches.to/ for sale in usa. swiss https://it.wellreplicas.to/ carryout a fairly leading-edge high-level tricky abilities monitor. a new geneva stamp was actually eligible through process of who sells the best philipppleinreplica.ru. the unique purchase benefit is probably the features of best https://www.rickandmortyvape.com/ ٤. thombrownereplica.ru for amercian! who sells the best vape stores to square the modern world which has an opened thought process.
 
Adygine
 

HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE


 

Analýza rizika a průzkumy znečištění vod a zemin. Environmentální průzkum průmyslových objektů

 •  Posouzení původu zvýšených obsahů těžkých kovů v kanalizaci Moravských kováren, a.s. (2017). Projekt byl zaměřen na zjištění zdroje vysokých obsahů Zn a Cd v kalech kanalizace. Na základě studia dosud provedených analýz různých médií odebraných z různých objektů byly jako zdroj identifikovány průmyslové imise z okolí.
 • Ověření kontaminace zeminy ropnými látkami v okolí lapolu, v blízkosti čerpací stanice UNICORN (2017)
 • Zvýšené obsahy Ni v podzemních vodách – Žirov a okolí (2015). Ve vrtu využívaném jako zdroj pitné vody byl zjištěn nadlimitní obsah niklu. Jako nejpravděpodobnější zdroj jeho vysokých koncentrací bylo vyhodnoceno neznámé pyritové, resp. pyrhotinové zrudnění, nacházející se v blízkém okolí. Ke vzniku vysokých obsahů Ni přispěla i příhodná morfologie terénu a fyzikálně chemické podmínky, podporující oxidaci Ni bohatého pyritu/pyrhotinu, redukční rozpouštění oxohydroxidů Mn a Fe včetně desorpce Ni z těchto minerálů, v kombinaci s dlouhodobým čerpáním, urychlujícím rozklad pyritu (pyrhotinu).
 

Ekologické audity

 • Jihlava – bývalá galvanovna v areálu Jihlavanu. Ekologický audit. (2015)
 • Závěrečná zpráva ekologického auditu Jindřichův Hradec areál Wotan Forest, a.s. (2015)
 • Krucemburk – předběžné vyhodnocení ekologického zatížení ČOV bývalé koželužny odpadními kaly s obsahem chromu (2015)
 • Závěrečná zpráva ekologického auditu Kaplice Nádraží (2015)
 • Analýza rizik kontaminovaného území. Areál Praga, Vysočany, Praha – analýza rizika (2013)
 • Ekologický audit - Okříšky, areál Wotan Forest, a.s. (2013)
 • Bechyně areál Wotan Forest, a.s. - ekologický audit (2013)
 

Monitoring podzemních vod

 • Moravské kovárny a.s. – monitoring (2016 – 2020 každoročně)
 • CTParky - monitoring podzemních vod (2011 – 2019 každoročně)
 

Geochemický výzkum a průzkum

 • Ověření kontaminace Bělohradského rybníka z bývalé skládky sklářských odpadů (2016)
 • Vyhodnocení kontaminace sedimentů rybníku Henzlák na Havlíčkobrodsku (2015). V rámci úkolu byl řešen problém likvidace sedimentů rybníka nacházejícího se nedaleko pozůstatků historické těžby. Byly provedeny odběry 24 vzorků ze dna rybníku. Jejich chemickou analýzou byl získán obraz zastoupení těžkých kovů i jejich rozložení v ploše rybníka.
 • Vyhodnocení environmentálních rizik po těžební činnosti v Rychlebských horách (2014)
 • Distribuce rizikových prvků ve složkách životního prostředí ve vymezených oblastech (2014)
 • Sledování rizikových geofaktorů (As, Sb) ve vodách v oblasti Milešova (2013)
 • Předsanační doprůzkum v areálu Praga, Vysočany, Praha (2013)
 • Výzkum vertikální distribuce stopových prvků a minerálií v půdních profilech ve vybraných zemědělských oblastech (2012). Předmětem projektu bylo odlišení geografického původu půd a na nich pěstovaných vín pomocí geochemie.
 • Environmentální výzkum a charakteristika ekologických zátěží ve vnějším flyšovém pásmu Západních Karpat: oblast Jablunkovská brázda – Kysucké Beskydy (2010)
 • Environmentální výzkum a charakteristika ekologických zátěží ve vnějším flyšovém pásmu Z.Karpat Jablunkovská Brázda(ĆR) K. Beskydy(SR) (2010)

mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.