Adygine
 

HYDROGEOLOGIE


Pracovníci firmy GEOMIN poskytují servis v rozsáhlém spektru hydrogeologických prací:

Hydrogeologické mapování
Hydrogeologické posudky a průzkumy pro těžbu ložisek nerostných surovin
Vyhledávání a průzkum nových vodních zdrojů pro individuální a veřejné zásobování
Revize a stanovení ochranných pásem vodních zdrojů
Hydrogeologické studie
Reference
 

POSUDKY PRO NAKLÁDÁNÍ S VODAMIVypracování hydrogeologických posouzení pro potřeby povolení nakládání s vodami

 

Na základě zákona č. 254/2001 o vodách je k povolení odběru podzemních vod nutné posouzení hydrogeologa (osoba oprávněná projektovat a provádět hydrogeologické práce). Posouzení obsahuje všechny položky požadované vodoprávními úřady k udělení povolení k odběru podzemních vod:

 • místní šetření, měření hladiny podzemních vod
 • stanovení využitelného množství podzemní vody aniž by došlo k ovlivnění okolních vodních zdrojů
 • stanovení režimu využívání podzemních vod (sezónní odběry)
 • stanovení minimální hladiny podzemní vody
Nabízíme zároveň i stanovisko hydrogeologa nutné z hlediska povolení k nakládání s odpadními vodami, kterým je zasakování předčištěných odpadních vod do podzemních vod.
 • orientační stanovení koeficientu filtrace sloužícího jako vstupní údaj pro stanovení parametrů vsakovacího objektu
 • zhodnocení možnosti vsakování předčištěných odpadních vod z hlediska ohrožení vodních zdrojů a místních hydrogeologických podmínek

HYDROGEOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ

Sestavování map různých měřítek od regionální úrovně (1:200000, 1:100000) přes mapy středních měřítek (1:50000, 1:25000), až k mapám podrobným (1 : 10 000, 1 : 5 000 a podrobnějším).
Hydrogeologické mapy jsou využitelné především při územním plánování, ochraně podzemních vod, řízení rizik a jako součást podkladů pro hodnocení ekologických rizik.
 • Sestavování regionálních i podrobných map
 • Využití leteckých snímků
 • Využití satelitních snímků
 • Terénní rekognoskace
 • Analýzy vod
 • Mapy chemismu podzemních vod

HYDROGEOLOGICKÉ POSUDKY A PRŮZKUMY PRO TĚŽBU LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

 • Hodnocení ovlivnění a omezení těžby přítomností podzemní vody
 • Stanovení přítoků do těžeben
 • Projektování odvodnění těžeben
 • Hodnocení vlivu odvodňování těžeben na okolní vodní zdroje a hydrogeologické prostředí
 
 

NOVÉ VODNÍ ZDROJE PRO INDIVIDUÁLNÍ A VEŘEJNÉ ZÁSOBOVÁNÍ

 • Hydrogeologická studie
 • Terénní šetření
 • Geofyzikální práce
 • Vyhloubení zdroje
 • Hydrodynamické (čerpací a stoupací) zkoušky
 • Stanovení minimální hladiny podzemní vody
 • Stanovení vydatnosti nového vodního zdroje a návrh způsobu využívání
 • Ověření kvality vody
 • Návrh pro stanovení ochranných pásem
 • Vyjádření s odbornou způsobilostí pro povolení jímání podzemních vod.
Součástí prací je i návrh způsobu ochrany nového vodního zdroje jak z hlediska ochrany jeho kvality, tak vydatnosti.
 

REVIZE STANOVENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍCH ZDROJŮ


Smyslem stanovení ochranných pásem je ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.

Návrh na stanovení ochranných pásem je součástí závěrečných zpráv o vybudování nových vodních zdrojů. Je vypracováván i pro starší vodní zdroje, u kterých pásma dosud nebyla stanovena, či dosud nebyla pro jímání pitných vod využívána a je zapotřebí zajistit jejich ochranu.
 • Návrhy ochranných pásem dle platných předpisů
 • Návrhy specifické ochrany vodních zdrojů před znečištěním
 • Návrhy specifické ochrany vodních zdrojů před ovlivněním úrovně hladiny vody a vydatnosti
 • Analýza rizik ohrožení vydatnosti, jakosti, či zdravotní nezávadnosti
 • Doporučení pro hospodaření v jednotlivých pásmech ochrany vodního zdroje
Součástí návrhu ochranných pásem vodních zdrojů jsou údaje o klimatu, geomorfologii, hydrologii, hydrogeologii, geologii a jiných ochranných pásmech.
 

HYDROGEOLOGICKÉ STUDIE


Studie vycházejí z rešerší geologických a hydrogeologických podkladů, s následnou terénní rekognoskací a vytipováním perspektivních míst pro vybudování nových zdrojů podzemních vod.

Studie jsou ukončeny návrhem dalších průzkumných prací pro konkrétní ověření a zajištění zdroje podzemní vody.
 • Podklad pro zhodnocení možností zásobování obcí, podniků, objektů vodou
 • Terénní šetření
 • Využití leteckých snímků
 • Využití satelitních snímků
 • Geofyzikální práce
 • Studie ovlivňování sídelních aglomerací podzemní vodou (vliv na stavby)
 
 
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.