Adygine
 

ZASAKOVÁNÍ ODPADNÍCH A SRÁŽKOVÝCH VOD


S rozvojem výstavby ve velkých městech a v jejich okolí dochází stále častěji k řešení problematiky přetížení stokové sítě. Tomu se vesměs provozovatelé brání a předepisují investorům výstavby napojení pouze splaškových vod a nutnost řešit hospodaření s dešťovými vodami odděleně, především je vsakovat.
Pro vydání stavebního povolení je nutný posudek, který charakterizuje vlastnosti půdních vrstev a horninového podloží na stavebním pozemku a hodnotí jeho schopnost absorbovat srážkové vody.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí posuzuje u vsakování vod srážkových rizika možných dopadů zaměřená na posuzování ovlivnění kvantity vod, odtokových poměrů, stability svahů a budov.

Pro posouzení se provádí vsakovací testy v kopaných sondách a nálevové zkoušky ve vrtech a mělkých kopaných sondách.

Pro detailnější informace týkající se problematiky zasakování dešťových vod doporučujeme navštívit stránky www.zasakovani.cz.

Zde jsou podrobněji shrnuty informace o tom, co je předmětem vyjádření hydrogeologa (http://www.zasakovani.cz/geolog.html), jaké jsou technické možnosti řešení zasakování (http://www.zasakovani.cz/reseni.html) a zejména jaké jsou požadavky vodoprávního úřadu povolení zasakování přečištěných odpadních vod (http://www.zasakovani.cz/index.html).

Na uvedené stránce je rovněž ke stažení formulář:

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností).

Pokud již víte, že o tuto službu máte zájem, neváhejte nás kontaktovat (telefonicky: 605 705 164, osobně, poštou, e-mailem: zasakovani@geomin.cz nebo můžete využít připraveného FORMULÁŘE).
mapa stránek | tisk stránky | edited by n.e.s.p.i.