Adygine
 

ZASAKOVÁNÍ ODPADNÍCH A SRÁŽKOVÝCH VOD


S rozvojem výstavby ve velkých městech a v jejich okolí dochází stále častěji k řešení problematiky přetížení stokové sítě. Tomu se vesměs provozovatelé brání a předepisují investorům výstavby napojení pouze splaškových vod a nutnost řešit hospodaření s dešťovými vodami odděleně, především je vsakovat.
Pro vydání stavebního povolení je nutný posudek, který zpracovává vlastnosti půdních vrstev a horninového podloží na stavebním pozemku a hodnotí jeho schopnost absorbovat srážkové vody.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí posuzuje u vsakování vod srážkových rizika
možných dopadů zaměřená na posuzování ovlivnění kvantity vod, odtokových poměrů, stability svahů a budov

Pro posouzení se provádí vsakovací testy v kopaných sondách a nálevové zkoušky ve vrtech a mělkých kopaných sondách.


site map | print | edited by n.e.s.p.i.