VÝZKUMNÝ PROGRAMProgram výzkumné stanice
 
Program stanice navazuje na práce provedené v rámci společných česko-kyrgyzských expedic. Vybudováním stálé stanice se dostávají práce na vyšší úroveň a je tak položen základ dlouhodobému výzkumu v několika oborech. Výsledky výzkumů z oblasti Adygine budou modelem pro celou oblast západního Ťan-Šanu a mohu být porovnávány s výsledky získanými ve vysokohorských oblastech na jiných místech celého světa.
 
Stanice je otevřena pro výzkumné programy kyrgyzských, českých i zahraničních universit a výzkumných institucí.
 
Návrhy projektů a výzkumných programů a náměty k využití stanice mohou být posílány na kontakty uvedené na těchto stránkách.
Foto – Ledovcový hřib na ledovci Adygine je jedním z projevů jeho odtávání.


Monitoring rizikových jezer.

Je sledován vývoj všech jezer a změny v jejich velikosti, tvaru a úrovně hladiny. Jsou zaznamenávány všechny morfologické změny na morénových hrázích, odtrhy, sesuvy, propady atd. V případě vzniku nebezpečné situace bude podána zpráva příslušným orgánům (správa národního parku, Ministerstvo mimořádných situací).

Meteorologická pozorování.

V rámci programu sledování klimatu pracují na lokalitě dvě kompletní meteorologické stanice. Jedna v sousedství domku na úrovni jezera, druhá nad ledovcem vnadmořské výšce 3830 m. Doplňkově se měří úroveň sněhu a jeho teplota. V rámci výzkumu budou data sloužit ke sledování korelace vývoje ledovce a všech přírodních rizikových jevů.

Hydrologický výzkum.

Hydrologický výzkum je součástí sledování vývoje hydrologických poměrů jezer a jejich přítoků a odtoků. Na základě měření bude sestavena hydrologická bilance jezer.

Glaciologický výzkum.

Glaciologický výzkum je věnován všem projevům ústupu ledovce a změnám v jeho objemové bilanci.

Ostatní výzkumy.

Kromě vlastních výzkumů v rámci projektu je stanice k dispozici kyrgyzským i zahraničním výzkumníkům pro jejich projekty, které mohou být zaměřené například na seismologii, výzkum atmosféry a obsahů skleníkových plynů, botanický výzkum atd.
Foto – Každoročně se opakuje zaměřování okraje ledovce a profilů v jeho čelní části.


Vybavení pro výzkumné programy

Všechno vybavení bylo dodáno v rámci českých projektů zahraniční pomoci (Czech Development Cooperation Programme). Vybavení bude postupně doplňováno.

Klimatologie a meteorologie

Stěžejní součástí výzkumného programu je klimatologické studium Tomu jsou určeny dvě meteorologické stanice. Kompletní stanice s čidly měřícími 11 parametrů (teplotu, tlak a vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru, srážky, sluneční radiaci Albedo, teplotu půdy na třech úrovních) byla postavena na hřbet nad ledovce do výšky 3830 m n. m. Je to v současné době nejvýše položená meteostanice v Kyrgyzstánu a pravděpodobně celé Střední Asii. Stanice automaticky zaznamenává data a přes GSM síť je vysílá na internetový server. Stanice byla instalována v sousedství starého sumárního srážkoměru, který byl námi opraven a zprovozněn.

Druhá stanice byla postavena v sousedství domku. Zde byl použit kombinovaný způsob měření. Automatická stanice zaznamenává teplotu, tlak a vlhkost vzduchu a směr a rychlost větru (může být dodatečně doplněna o další čidla). Je doplněna analogovým vědrovým srážkoměrem a klasickými rtuťovými teploměry (staniční, minimální, maximální). Klasický srážkoměr je vhodný pro měření zimních srážek, kdy je měření nevyhřívaným elektronickým srážkoměrem málo věrohodné. Měření teplot klasickými teploměry dává poněkud odlišné údaje ve srovnání s elektronikou, a tak jsou zdvojená data výhodná pro pozdější korelaci a srovnání dat při pozdějším nahrazování klasických stanic automatickými, ke kterému postupně dochází i v Kyrgyzstánu.

Foto – Meteorologická stanice nad ledovcem v nadmořské výšce 3830 m.

Hydrologie

Průběžně je sledován hydrologický režim jezer Adygine. Úroveň hladiny je sledována na vodočtech a kromě nich byl již v předchozím roce do jezera Adygine horní instalován tlakový hladinoměr automaticky zaznamenávající výkyvy hladiny.

Hydrometrickou vrtulí jsou měřeny hodnoty průtoku v místě přetoku přes hráz horního jezera. To však jen v letním období, protože od října do dubna voda z jezera nevytéká.

V tomto roce byla zopakována batymetrická měření z roku 2005.

Glaciologie

Periodicky je sledován ústup ledovce Adygine nad jezery. K tomu slouží záměry jeho okraje a dvou značených profilů na jeho povrchu. Na ledovec budou na konci zimního období instalovány tyče pro měření oscilace jeho povrchu. V zimním období je měřena úroveň sněhu a jeho teplota. Teplota půdy v předpolí ledovce je zaznamenána pěti automatickými teplotními čidly s dataloggery.

Naměřená data jsou z automatických přístrojů stahována do počítače. Analogicky odečtená data jsou také ukládána do notebooku, který je na stanici k dispozici.


 
TOPlist